Bộ môn Kinh tế

BỘ MÔN KINH TẾ

  Họ và tên: Lê Thị Xuân

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn

  Điện thoại: 0913.511.828

  Email: lethixuan@naue.edu.vn

   Họ và tên: Hồ Thị Hiền

   Học hàm - Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

   Chức vụ: Trưởng khoa KT-QTKD

   Bí thư Chi bộ Khoa KT-QTKD

   Điện thoại: 0913.918.359

   Email: hothihien@naue.edu.vn

Họ và tên: Đậu Quang Vinh

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

 Trung tâm KHXH&NV

  Phó chủ tịch thường trực, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Nghệ An

   Điện thoại: 

  Email: dauquangvinh@naue.edu.vn

Họ và tên: ThS. Nguyễn thị Hương Lê

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

  Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND thành Phố Vinh

  Điện thoại: 

  Email: nguyenthihuongle@naue.edu.vn

  Họ và tên: Hồ Thị Hoàng Lương

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

   Điện thoại: 0913.300.838

   Email: hothihoangluong@naue.edu.vn

  Họ và tên: Lê Thị Mỹ Tâm

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0949.165.408

  Email: lethimytam@naue.edu.vn

  Họ và tên: Trần Thị Thanh Hường

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0904.588.765

  Email: tranthithanhhuong@naue.edu.vn

  Họ và tên: Bành Thị Vũ Hằng

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0919.133.018

  Email: banhthivuhang@naue.edu.vn

  Họ và tên: Hồ Thị Hằng

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa KT-QTKD

  Điện thoại: 0368.757.868

  Email: hothihang@naue.edu.vn

   Họ và tên: Trịnh Thị Lê

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0943.106.544

  Email: trinhthile@naue.edu.vn

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Linh

  Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0946.512.789

  Email: nguyenthithuylinh@gmail.com

   Họ và tên: Ngô Văn Chung

  Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

  Chức vụ: Giảng viên

  Điện thoại: 0913.606.653

  Email: ngovanchung@naue.edu.vn

 

 


Bài viết khác