Chi bộ khoa

          Chi bộ Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh được thành lập từ tháng 10 năm 2012 theo quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Nhiệm vụ của Chi bộ Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh là xây dựng chi bộ khoa trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, lãnh đạo và đạo đức trong Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, đóng vai trò quyết định xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh.

          Chi ủy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh gồm có:

1. Bí thư chi bộ Khoa KT-QTKD:

- TS. Hồ Thị Hiền

2. Phó Bí thư Chi bộ Khoa KT-QTKD:

- ThS. Dương Tiến Dũng

3. Ủy viên Chi bộ Khoa KT-QTKD:

- ThS. Hồ Thị Hoàng Lương

 


Bài viết khác