Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng Thạc sĩ Khoá I

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2023 - 2024, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng Thạc sĩ Khoá I như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Tổ chức lễ khai giảng đào tạo trình độ Thạc sĩ khoá I (2023-2025) nhằm chào đón học viên. Qua đó tạo không khí sôi nổi, khích lệ đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh Nhà trường.
2. Yêu cầu
Lễ khai giảng trình độ đào tạo Thạc sĩ khoá I phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức, phải được tổ chức đảm bảo đúng nghi thức, trang trọng và nghiêm túc.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian: 8h00,Thứ bảy, ngày 20/01/2024.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Nhà A.
3. Thành phần tham dự:
- Ban Giám hiệu.
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT-KH&HTQT, TTHT&PTĐT.
- Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng bộ môn Kinh tế và Quản trị, Khoa KT-QTKD.
- Cán bộ phụ trách tuyển sinh sau đại học.
- Học viên cao học Khoá I.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Đào tạo - Khoa học và HTQT

- Phối hợp với Khoa KT-QTKD để xây dựng nội dung chương trình, kịch bản buổi lễ Khai giảng.
- Triển khai nội dung buổi lễ khai giảng.
2. Phòng Quản lý vật chất
- Chuẩn bị phòng, loa, máy chiếu.
3. Ban truyền thông
- Cử thành viên tham dự viết bài và đưa tin.
4. Khoa KT-QTKD
- Phối hợp với phòng QLĐT-KH&HTQT xây dựng nội dung, kịch bản chương trình.
- Mời các đại biểu, học viên tham dự buổi lễ.
Trên đây là kế hoạch tổ chức buổi lễ Khai giảng Thạc sĩ khoá I. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc kế hoạch này để buổi lễ Khai giảng Thạc sĩ Khoá I thành công, tốt đẹp./.

                                                                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                      TS. Nguyễn Ngọc Hiếu


Bài viết khác