Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức thành công Seminar về thống nhất nội dung xây dựng đề cương học phần Kinh tế Vĩ Mô 1

          Ngày 28/2/2023, tại phòng họp tầng 2 nhà A, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức thành công buổi Seminar với chủ đề "Thống nhất nội dung đề cương tín chỉ và xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá học phần Kinh tế Vĩ Mô 1 đáp ứng chuẩn đầu ra ngành Kinh tế". Buổi seminar diễn ra từ 8 giờ sáng và có sự tham gia của các giảng viên bộ môn kinh tế, chủ trì seminar là Trưởng bộ môn kinh tế ThS. Lê Thị Xuân.

          Buổi seminar là một sự kiện quan trọng nhằm thống nhất nội dung đề cương tín chỉ và xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá học phần Kinh tế Vĩ Mô 1 đáp ứng chuẩn đầu ra ngành Kinh tế. Các giảng viên bộ môn kinh tế đã cùng nhau thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp chất lượng, thống nhất các thông tin cần thiết trong việc xây dựng các mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá sinh viên.

          Buổi seminar đã đạt được hiệu quả cao, tất cả các thành viên trong seminar đều tham gia tích cực và đóng góp ý kiến. Kết luận về kết quả đạt được, ThS. Lê Thị Xuân đánh giá cao sự thành công của buổi seminar và cho rằng đây là một thay đổi quan trọng trong việc thực hiện đào tạo và giảng dạy tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

 

          Đây là một hoạt động quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Buổi seminar đã giúp cho các giảng viên bộ môn kinh tế thống nhất được nội dung đề cương tín chỉ và xây dựng được kế hoạch kiểm tra đánh giá học phần Kinh tế Vĩ Mô 1 đáp ứng chuẩn đầu ra ngành Kinh tế.

Khoa KT-QTKD.


Bài viết khác