Tổ chức thành công seminar: "Rà soát đề cương chi tiết học phần Quản trị nhân lực và Quản trị tài chính doanh nghiệp trong CTĐT cử nhân QTKD”

Chiều ngày 23/02/2023, tại phòng họp tầng 3 nhà B, Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã tổ chức seminar cấp bộ môn với chủ đề: " Rà soát đề cương chi tiết học phần Quản trị nhân lực và Quản trị tài chính doanh nghiệp trong CTĐT cử nhân QTKD ", do ThS. Phan Thị Hoa thực hiện. Thành phần tham dự gồm đại diện Phòng Đào tạo - Khoa học và Hợp tác quốc tế, các giảng viên trong Tổ bộ môn Quản trị, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, cùng các giảng viên quan tâm.

Nội dung seminar tập trung vào xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; hoàn thiện đề cương chi tiết học phần; xây dựng kế hoạch giảng dạy, kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính doanh nghiệp và đáp ứng chuẩn đầu ra trong CTĐT cử nhân QTKD. Ngoài ra, tạo môi trường để trao đổi kiến thức chuyên môn, là nơi để giảng viên chia sẻ những thông tin kinh nghiệm, hạn chế và giải pháp trong quá trình hoàn thiện CTĐT và ĐCTC học phần Quản trị nhân lực và Quản trị tài chính doanh nghiệp.

 Kết luận tại seminar, ThS. Hoàng Thị Thúy Hằng, Trưởng bộ môn Quản trị đánh giá cao nội dung và mong muốn các giảng viên trong tổ rút kinh nghiệm để phục vụ việc dạy học trong thời gian tới. Tổng kết seminar, Th.S Hoàng Thị Thúy Hằng kết luận buổi học thuật đã tổ chức thành công khi đáp ứng được các tiêu chí chuyên môn và hàm lượng khoa học.

 


Bài viết khác