Sinh hoạt học thuật cấp bộ môn với chủ đề:Trả lời một số câu hỏi xung quanh vấn đề cơ bản của triết học và sự xuất hiện của triết học.

Chiều ngày 28/05/2021, giảng viên Nguyễn Thị Thương Uyên - Bộ mônNguyên lý và lịch sử các học thuyết kinh tế đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn với chủ đề: “Trả lời một số câu hỏi xung quanh vấn đề cơ bản của triết học và sự xuất hiện của triết học".

ThS. Nguyễn Thị Thương Uyên trình bày nội dung tại buổi sinh hoạt học thuật

Với chủ đề của học thuật, giảng viên đã trao đổi thêm một vài thông tin liên quan đến nội dung về sự xuất hiện của triết học và vấn đề cơ bản của triết học trong học phần Triết học Mác – Lênin. Giúp trả lời một số câu hỏi xung quanh vấn đề cơ bản của triết học và sự xuất hiện của triết học. Giúp sinh viên nhận thức một cách đầy đủ hơn vấn đề cơ bản của triết học và sự xuất hiện của triết học. Từ đó hiểu được vì sao việc giải quyết mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại là vấn đề cơ bản của triết học?

TS. Trần Thị Bình - Trưởng Khoa LLCT, Trưởng bộ môn Nguyên lý phát biểu tại buổi sinh hoạt

Việc giải quyết những câu hỏi xung quanh vấn đề cơ bản của triết học, giúp người học có được thế giới quan đúng đắn, khoa học và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị tham dự buổi sinh hoạt học thuật

Những thông tin đươc trao đổi trong buổi sinh hoạt học thuật có thể là nguồn tham khảo và vận dụng cho giảng viên, sinh viên  trong giảng dạy, học tập môn Triết học Mác – Lênin.

Tin bài: Thương Uyên


Bài viết khác