Thông báo về việc kiểm tra kết quả trúng tuyển năm học 2015 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 798 /TB-ĐHKTNA

TP Vinh, ngày 02  tháng 12 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra kết quả trúng tuyển năm học 2015 – 2016

 

Thực hiện kế hoạch số 56/KH-ĐHKTNA ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An về việc Thanh tra, kiểm tra năm học 2015 – 2016, nhà trường tổ chức thanh tra, kiểm tra kết quả trúng tuyển hệ Cao đẳng khoá 11 và hệ Đại học khoá 2.

Để công việc thanh tra, kiểm tra được tiến hành nhanh gọn và đạt kết quả tốt, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Trưởng phòng công tác chính trị HS-SV cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

I) Phòng Đào tạo:

1.Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng khoá 11 và hệ ĐH khoá 2.

2.Các văn bản tuyển sinh năm học 2015 – 2016.

II) Phòng Quản lý HS-SV:

1.Hồ sơ nhập học của CĐ khoá 11 và ĐH khoá 2.

Thời gian nộp: Ngày 07-12-2015

Nhận được thông báo này, yêu cầu các ông Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Trưởng phòng Công tác chính trị HS-SV chỉ đạo các nhân viên chuẩn bị hồ sơ đúng theo yêu cầu để nộp về phòng Thanh tra – Khảo thí – QLCL đúng thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:

  • BGH (để báo cáo);
  • TP Quản lý đào tạo;
  • TP Công tác chính trị HS-SV;
  • Lưu: VT, VP.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Mai Anh