Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2014-2015

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

 (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

 

TT

Nội dung

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, Tiến sỹ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

 

1

2
(3+4+5

+6+7+8+9)

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số

170

 

 

8

91

71

0

0

1

Khoa

167

 

 

8

89

70

0

0

 

Khoa Cơ sở - Cơ bản

42

 

 

 

20

22

 

 

 

Lý luận chính trị

17

 

 

1

12

4

 

 

 

Tài chính - ngân hàng

19

 

 

 

12

7

 

 

 

Quản trị kinh doanh

25

 

 

2

12

11

 

 

 

Kế toán – Phân tích

36

 

 

1

18

17

 

 

 

Nông Lâm Ngư

28

 

 

4

15

9

 

 

2

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

3

 

 

 

2

1

 

 


Bài viết khác