DANH SÁCH GIẢNG VIÊN (năm 2014)

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NHÀ TRƯỜNG

(Tính đến tháng 10 năm 2014)

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức danh(GS,PGS,GVC,GV, Trợ giảng Trình độ đào tạo (TSKH,TS, Ths, ĐH) Chuyên môn/ chuyên ngành được đào tạo Giảng dạy kiến thức khối đại cương Giảng dạy khối kiến thức chuyên môn Ngành đào tạo tham gia chủ trì
1 Dương Xuân Thao 13/06/1961 GVC Tiến sĩ Kế toán   X Kế toán
2 Nguyễn Thị Mai Anh 03/08/1965 GVC Thạc sĩ Chính trị X    
3 Hoàng Hoa Quế 03/02/1955 GVC Thạc sĩ Lâm nghiệp   X Lâm nghiệp
4 Nguyễn Xuân Lai 10/03/1958 GVC Tiến sĩ Nông học   X Khoa học cây trồng
5 Trương Quang Ngân 02/10/1975 GV Thạc sĩ QLĐĐ   X Quản lý đất đai
6 Tăng Văn Tân 30/06/1970 GV Thạc sĩ Lâm nghiệp   X Lâm nghiệp
7 Ngô Xuân Thành 02/08/1958 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
8 Nguyễn Thế Hải 01/09/1964 GV Đại học Thủy lợi   X  
9 Trần Thị Phượng 17/08/1960 GV Đại học Kế toán   X  
10 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/12/1967 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
11 Nguyễn Quốc Sơn 09/09/1978 GV Thạc sĩ Chính trị học X    
12 Nguyễn Mạnh Cường 01/02/1984 GV Thạc sĩ Toán học X    
13 Lê Thị Hoàng 01/09/1981 GV Thạc sĩ Hóa hóa X    
14 Chu Thị Hải 19/05/1962 GVC Thạc sĩ Chăn nuôi - Thú y   X Thú y
15 Đinh Thị Thu Hương 05/06/1979 GV Thạc sĩ Sinh học X    
16 Đinh Chung Thành 26/10/1978 GV Thạc sĩ Tin học X    
17 Võ Thị Hải Lê 15/02/1971 GV Tiến sĩ Thú y   X Thú y
18 Lê Thanh Huyền 05/07/1986 GV Thạc sĩ Chính trị X    
19 Hoàng Hà 24/10/1976 GV Thạc sĩ Tin học X    
20 Đinh Văn Tới 19/05/1977 GV Thạc sĩ QTKD   X  
21 Nguyễn Thị Lan 08/06/1962 GVC Tiến sĩ Chính trị học X    
22 Nguyễn Thị Thúy Cường 14/09/1977 GV Thạc sĩ Chính trị X    
23 Nguyễn Đình Thắng 20/11/1956 GV Đại học Chính trị X    
24 Nguyễn Thị Tùng 10/02/1978 GV Thạc sĩ Chính trị X    
25 Nguyễn Khánh Ly 03/11/1983 GV Thạc sĩ Chính trị X    
26 Hoàng Nam Hưng 25/02/1981 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
27 Trần Thị Bình 09/09/1977 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
28 Nguyễn Thị Lam 07/05/1985 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
29 Hoàng Thị Thu Hoài 02/09/1987 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
30 Nguyễn Mạnh Hưng 11/11/1987 GV Đại học Chinh trị X    
31 Hồ Thị Bích Ngọc 20/05/1983 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
32 Nguyễn Thị Kim Dung 23/12/1979 GV Thạc sĩ Chinh trị X    
33 Nguyễn Thị Thương Uyên 10/07/1984 GV Đại học Triết học X    
34 Thái Văn Hội 07/05/1966 GV Đại học GDQP X    
35 Trịnh Sơn Hải 23/10/1960 GV Đại học Toán -Tin X    
36 Trần Thị Tú 26/07/1963 GV Đại học Tiếng Anh X    
37 Trần Thị Thu Hà 30/04/1977 GV Thạc sĩ Luật KT X    
38 Phan Thị Thanh Bình 12/10/1979 GV Thạc sĩ Luật KT X    
39 Ngụy Vân Thùy 07/12/1976 GV Thạc sĩ Tiếng Anh X    
40 Lê Viết Vinh 04/08/1980 GV Đại học SP GDTC X    
41 Bùi Đình Thắng 08/12/1980 GV Thạc sĩ Toán học X    
42 Nguyễn Thị Hà 26/09/1980 GV Thạc sĩ Toán học X    
43 Trần Hà Lan 19/03/1979 GV Thạc sĩ Toán học X    
44 Võ Thị Nguyên 15/05/1963 GV Đại học Thể dục X    
45 Cao Thị Phương Thao 01/09/1980 GV Thạc sĩ Công nghệ TT X    
46 Trần Thị Diên 19/08/1980 GV Thạc sĩ Hành chính X    
47 Nguyễn Thị Kim Dung 15/10/1983 GV Đại học Hành chính X    
48 Nguyễn Thị Hoài Ly 20/03/1983 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
49 Nguyễn Thi Lan Hương 27/11/1976 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
50 Đào Thị Nha Trang 16/11/1982 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
51 Lê Thị Thành Vinh 26/12/1982 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
52 Bùi Thị Thanh 11/11/1980 GV Thạc sĩ Toán học X    
53 Trần Thị Lê Na 25/09/1983 GV Thạc sĩ Tin học X    
54 Hồ Thị Hương 20/04/1982 GV Thạc sĩ Tiếng anh X    
55 Nguyễn Thị Hậu 02/01/1979 GV Thạc sĩ Thể dục X    
56 Trần Thị Thiên Hương 15/08/1979 GV Thạc sĩ Toán học X    
57 Nguyễn Thị Thảo 10/12/1986 GV Đại học Luật X    
58 Dương Thị Hải Yến 25/12/1989 GV Đại học Luật X    
59 Cao Đức Duẩn 16/04/1985 GV Đại học SP Tdục X    
60 Ngô Đăng Vinh 02/07/1988 GV Đại học SP Tdục X    
61 Nguyễn Tự Cường 07/02/1981 GV Đại học SP Tdục X    
62 Hồ Chí Quý 16/09/1987 GV Đại học  GDQP-TC X    
63 Nguyễn Nữ Huyền 01/05/1986 GV Đại học Luật X    
64 Nguyễn Văn Chiến 31/07/1987 GV Đại học GDQP-TC X    
65 Ngô Hà Châu Loan 29/04/1987 GV Thạc sĩ Toán học X    
66 Dương Thị Hà Lê 05/07/1990 GV Đại học Tiếng Anh X    
67 Phạm Thị Thu Lan 23/12/1959 GV Đại học Kinh tế   X  
68 Nguyễn Thị Hiền 10/03/1962 GV Đại học Kinh tế   X  
69 Phạm Thị Mai Hương 21/01/1979 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
70 Đoàn Thị Thành Vinh 30/12/1982 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
71 Đinh Thị Thúy Hằng 25/04/1983 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
72 Lê Tú Anh 28/07/1986 GV Đại học TC-NH   X  
73 Lê Thùy Dung 26/04/1986 GV Thạc sĩ KD & QL   X  
74 Lê Thị Dung 09/03/1988 GV Đại học Kinh tế   X  
75 Hoàng Thị Huyền 22/02/1984 GV Thạc sĩ KD & QL   X  
76 Nguyễn Thị Ngọc Liên 05/01/1987 GV Đại học Kimh tế   X  
77 Nguyễn Thị Thanh Tú 09/01/1989 GV Đại học TC-NH   X  
78 Ngô Thị Tú Oanh 24/12/1989 GV Đại học TC-NH   X  
79 Nguyễn Thị Thanh Thương 12/12/1988 GV Đại học TC-NH   X  
80 Phạm Thị Hoài Thanh 07/01/1988 GV Đại học Kinh tế   X  
81 Nguyễn Anh Tuấn 06/05/1990 GV Đại học TC-NH   X  
82 Nguyễn Thị Ngọc Dung 15/11/1959 GVC Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
83 Lê Thị Hồng Ngọc 01/11/1981 GV Thạc sĩ QTKD   X  
84 Lê Thị Xuân 07/12/1977 GV Thạc sĩ Kinh tế   X Kinh tế
85 Nguyễn Lan Anh 19/03/1983 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị Kinh doanh
86 Đặng Thị Thảo 30/11/1980 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị Kinh doanh
87 Hồ Thị Hoàng Lương 08/10/1983 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị Kinh doanh
88 Hoàng Thị Thúy Hằng 11/07/1984 GV Thạc sĩ QTKD   X  
89 Hồ Thị Hiền 12/01/1981 GV Thạc sĩ Kinh tê   X Kinh tế
90 Bành Thị Vũ Hằng 16/11/1987 GV Đại học Kinh tế   X  
91 Lê Thị Trang 10/08/1988 GV Thạc sĩ QTKD   X  
92 Nguyễn Thị Lan Anh 30/01/1989 GV Đại học QTKD   X  
93 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 02/09/1988 GV Đại học Kinh tế   X  
94 Trần Thị Mai 08/11/1987 GV Đại học QTKD   X  
95 Nguyễn Thanh Tâm 20/09/1989 GV Đại học Kinh tế   X  
96 Lê Thị Mỹ Tâm 01/08/1986 GV Đại học Kinh tế   X  
97 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/05/1989 GV Đại học Kinh tế   X  
98 Trần Thi Thanh Hường 21/10/1984 GV Thạc sĩ QTKD   X  
99 Nguyễn Xuân Thọ 18/03/1979 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị Kinh doanh
100 Phan Thị Hoa 12/09/1988 GV Đại học QTKD   X  
101 Trịnh Thị Lê 20/03/1988 GV Đại học Kinh tế   X  
102 Dương Tiến Dũng 01/12/1989 GV Đại học QTKD   X  
103 Lê Thị Ngọc Mai 01/01/1985 GV Đại học QTKD   X  
104 Ngô Văn Chung 11/06/1983 GV Thạc sĩ QTKD   X Quản trị Kinh doanh
105 Nguyễn Công Nhật 07/03/1980 GV Tiến sĩ QTKD   X Quản trị Kinh doanh
106 Nguyễn Thanh Mai 18/06/1960 GV Tiến sĩ Kinh tế   X Kinh tế
107 Đoàn Tiến Dũng 24/04/1961 GVC Thạc sĩ Kinh tế   X  
108 Ngô Thị Thanh Hoàn 10/09/1964 GVC Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
109 Lê Thị Minh Hằng 30/03/1961 GV Đại học Kế toán   X  
110 Ngô Đình Ký 08/11/1978 GV Đại học Kế toán   X  
111 Lê Thị Vân Hà 30/08/1976 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
112 Phạm Nguyệt Thương 23/09/1979 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
113 Hoàng Thị Hiền 07/01/1981 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
114 Hoàng Thị Lộc 26/06/1976 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
115 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/05/1983 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
116 Trần Thị Hương Trà 02/12/1983 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
117 Lê Phương 02/12/1985 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
118 Phạm Đức Giáp 12/02/1984 GV Đại học Kinh tế   X  
119 Lê Thị Yến 21/06/1963 GV Đại học Kế toán   X  
120 Trần  Cẩm Vân 28/01/1983 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
121 Nguyễn Thanh Vân 20/03/1987 GV Đại học Kinh tế   X  
122 Ngô Thị Thương Huyền 01/12/1986 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
123 Võ Thúy Hằng 10/04/1987 GV Đại học Kế toán   X  
124 Võ Thị Thu Hương 27/09/1985 GV Đại học Kinh tế   X  
125 Trần Thị Thanh Tâm 31/12/1989 GV Đại học Kế toán   X  
126 Võ Thị Thanh Tú 27/08/1988 GV Đại học Kế toán   X  
127 Nguyễn Thị Hoa 20/07/1989 GV Đại học Kế toán   X  
128 Phạm Thị Bảo Thoa 14/11/1989 GV Đại học Kinh tế   X  
129 Trần Thị Bính Ngọc 27/03/1989 GV Đại học Kinh tế   X  
130 Phan Thanh Hà 17/08/1977 GV Thạc sĩ Kế toán   X Kế toán
131 Nguyễn Thị An 22/08/1985 GV Đại học Kinh tế   X  
132 Nguyễn Kim Diệp Long 29/05/1988 GV Đại học Kinh tế   X  
133 Phạm Thị Thanh Thủy 10/07/1989 GV Đại học Kinh tế   X  
134 Nguyễn Văn Điệp 01/01/1987 GV Đại học Kinh tế   X  
135 Nguyễn Thị Xuân 15/12/1975 GV Thạc sĩ Kinh tế   X  
136 Nguyễn Thị Song Hương 04/04/1990 GV Đại học Kế toán   X  
137 Nguyễn Thị Phương Chi 15/04/1989 GV Đại học Kế toán   X  
138 Phan Thị Thu Hiền 06/10/1988 GV Đại học Kế toán   X  
139 Hoàng Hữu Chất 26/12/1954 GVC Thạc sĩ Chăn nuôi - Thú y   X Thú y
140 Nguyễn Thị Hoa 15/10/1960 GV Thạc sĩ Chăn nuôi - Thú y   X Thú y
141 Cổ Thị Khánh 03/05/1960 GV Đại học CNTY   X  
142 Vương Thị Thúy Hằng 24/01/1978 GV Thạc sĩ Nông học   X Khoa học cây trồng
143 Võ Thị Dung 01/10/1977 GV Thạc sĩ Nông nghiệp   X Khoa học cây trồng
144 Nguyễn Văn Toàn 22/05/1981 GV Thạc sĩ Thủy lợi   X  
145 Trần Thái Yên 02/12/1975 GV Thạc sĩ QLĐĐ   X Quản lý đất đai (NCS,BV2015)
146 Nguyễn Hoàng Tiến 18/04/1979 GV Thạc sĩ Nông học   X Khoa học cây trồng
147 Châu Thị Tâm 07/09/1979 GV Đại học Thú y   X  
148 Trần Thị Thúy Nga 04/04/1980 GV Thạc sĩ Lâm nghiệp   X Lâm nghiệp
149 Nguyễn Thị Trà 22/03/1987 GV Thạc sĩ Lâm nghiệp   X Lâm nghiệp
150 Nguyễn Thị Thùy Dung 18/01/1988 GV Thạc sĩ QLĐĐ   X Quản lý đất đai
151 Nguyễn Thị Lệ Quyên 13/10/1982 GV Thạc sĩ Động vật học   X  
152 Nguyễn Công Trường 01/01/1976 GV Tiến sĩ Nông nghiệp   X Quản lý đất đai
153 Trần Thị Vân 20/02/1981 GV Thạc sĩ QLĐĐ   X Quản lý đất đai
154 Đỗ Ngọc Đài 15/10/1982 GV Tiến sĩ Lâm Nghiệp   X Lâm Nghiệp

Bài viết khác