Thông báo quỹ đoàn và các khoản thu của đoàn trường năm hoc 2014 - 2015

      Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện sự hướng dẫn của Tỉnh đoàn Nghệ An về các khoản thu hàng năm. Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới các Chi đoàn, Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc về mức thu đoàn phí và các khoản thu của đoàn năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ  NGHỆ AN

Số: 15 TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                

Vinh, ngày 21 tháng 01  năm 2015

THÔNG BÁO

Các khoản thu của Đoàn trường năm học 2014 – 2015

-------------------------

      Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện sự hướng dẫn của Tỉnh đoàn Nghệ An về các khoản thu hàng năm. Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới các Chi đoàn, Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc về mức thu đoàn phí và các khoản thu của đoàn năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:

      A. Đối với đoàn viên là Học sinh – Sinh viên: (Kể các sinh viên lớp tại chức, liên thông đang trong độ tuổi đoàn, kể cả đảng viên - dưới 30 tuổi).  

        1. Đoàn phí:                                   24.000đ/đoàn viên/năm.

        2. Quỹ hoạt động đoàn:                        10.000đ/đoàn viên/năm.

        3. Quỹ hoạt động tình nguyện:             10.000đ/đoàn viên/năm.

        4. Quỹ khuyến học, vì người nghèo:     6.000đ/đoàn viên/năm.

        5. Quỹ nghĩa tình biên giới, hải đảo:     5.000đ/đoàn viên/năm.

        6. Mua tăm ủng hộ người mù:              5.000đ/đoàn viên/năm.       

       7. Nhà bán trú dân nuôi:                   5.000đ/đoàn viên/năm.

                                      Tổng:             65.000đ/đoàn viên/năm.

      Chi đoàn được giữ lại 2/3 số tiền đoàn phí (16.000đ/đoàn viên/năm) để làm quỹ hoạt động cho chi đoàn và nạp lên cho Liên chi đoàn của mình 1/3 số tiền đoàn phí (8.000đ/đoàn viên/năm). Tổng số tiền chi đoàn phải nạp lên cho Liên chi đoàn là: 49.000đ/đoàn viên/năm. Mỗi Liên chi đoàn được giữ lại 2/3 số tiền đoàn phí (quy tròn 5.000đ/đoàn viên/năm) trong khoản đoàn phí để làm quỹ hoạt động cho LCĐ và nạp lên cho Đoàn trường 1/3 tiền đoàn phí (quy tròn 3.000đ/đoàn viên/năm). Tổng các khoản thu Liên chi đoàn phải nạp lên cho đoàn trường là 44.000đ/đoàn viên/năm.

B. Đối với đoàn viên thuộc Chi đoàn CB,GV đang trong độ tuổi đoàn:

      1. Đoàn phí:                                     60.000đ/đoàn viên/năm.

      2. Quỹ hoạt động đoàn:                         10.000đ/đoàn viên/năm.

      3. Quỹ hoạt động tình nguyện:              10.000đ/đoàn viên/năm.

      4. Quỹ khuyến học, vì người nghèo:       6.000đ/đoàn viên/năm.

      5. Quỹ nghĩa tình biên giới, hải đảo:     10.000đ/đoàn viên/năm.

     6. Xây dựng nhà bán trú dân nuôi:          5.000đ/đoàn viên/năm.

                                              Tổng thu:    101.000đ/đoàn viên/năm.

       Chi đoàn CB,GV được giữ lại 2/3 số tiền đoàn phí (40.000đ/đoàn viên/năm) để làm quỹ hoạt động cho chi đoàn. Nạp lên cho Đoàn trường tổng các khoản thu là 61.000đ/đoàn viên/năm.

      C. Thời gian nạp:

      Các Liên chi đoàn và Chi đoàn CB,GV thông báo tới các đoàn viên mình quản lý, tiến hành thu các khoản đã quy định và nạp trực tiếp lên Đoàn trường trước ngày 10 tháng 02 năm 2015 - Gặp cô Nguyễn Thị Thuỳ Linh - Thủ quỹ đoàn trường. (Đ/c Nguyễn Phương Chi – Kế toán của đoàn trường kiểm tra, tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ các khoản thu từ đ/c Thuỳ Linh để báo cáo BTV đoàn trường và Đảng uỷ - BGH nhà trường)

       Trên đây là thông báo của BCH đoàn trường về mức thu đoàn phí và các khoản thu của đoàn năm học 2014 – 2015. Đây là một trong những tiêu chí để xếp loại và xét thi đua khen thưởng cuối năm học. BTV đoàn trường kính đề nghị các Liên chi đoàn và Chi đoàn CB,GV triển khai nghiêm túc và hoàn thành đúng theo thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Các Liên chi đoàn.

- Chi đoàn CB,GV.

- Lưu vp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

Nguyễn Mạnh Hưng

 

Tải toàn bộ văn bản tại đây.


Bài viết khác