Thông báo về việc tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014; Thực hiện công văn số 824 - CV/TĐTN-TTNTH của tỉnh đoàn Nghệ An về việc tổng kết công tác Đoàn, Hội năm học 2013 – 2014. Ban Thường vụ đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ các Liên chi đoàn triển khai, thực hiện tốt một số nội dung tổng kết năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau: 

Kính gửi: - Ban Thường vụ các Liên chi đoàn.

        Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014; Thực hiện công văn số 824 - CV/TĐTN-TTNTH của tỉnh đoàn Nghệ An về việc tổng kết công tác Đoàn, Hội năm học 2013 – 2014. Ban Thường vụ đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ các Liên chi đoàn triển khai, thực hiện tốt một số nội dung tổng kết năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau:

      1. Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014 dựa theo Chương trình công tác năm học 2013 – 2014.

      2. Đánh giá tình hình triển khai các mảng hoạt động trong chương trình công tác Đoàn, trong đó, nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của đơn vị mình.

      3. Hồ sơ thi đua khen thưởng: Các Liên chi đoàn gửi hồ sơ khen thưởng bao gồm có báo cáo thành tích tập thể, cá nhân và công văn đề nghị khen thưởng; gửi 01 bản in và 01 bộ qua email.

Bảng phân bổ chỉ tiêu khen thưởng

TT

Đơn vị

Tập thể

Cá nhân

1

LCĐ Kế toán – Phân tích

3

5

2

LCĐ Tài chính – Ngân hàng

2

3

3

LCĐ Quản trị - Kinh doanh

2

3

4

LCĐ Nông – Lâm – Ngư

2

3

Tổng

9

14

 

      4. Thời gian nạp: Báo cáo tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng: gửi trước ngày 05/6/2014.

      Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, chất lượng và đúng thời gian quy định. Báo cáo và hồ sơ thi đua khen thưởng gửi về Vp đoàn trường, Tầng 2 – nhà C – Trường ĐH Kinh tế Nghệ An và gửi 01 bộ qua email: Doantruongktna@gmail.com

 

                           Tp Vinh, ngày 30 tháng 5 năm 2014

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hưng  


Bài viết khác