Thời khoá biểu tín chỉ học kỳ 2 - 2021 - 2022

 

Ghi chú: Tất cả các lớp học đều có phòng học online Microsoft Teams
  Các trường hợp lớp có SV F0, F1 thì giảng viên giảng dạy kết hợp trực tiếp và trực tuyến
  Giảng viên dạy trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams

Bài viết khác