Thời khoá biểu tín chỉ khoa 9 - Học kỳ 1 - 2022 - 2023

Lịch học K9 các ngành QTKD, Kinh tế, Kế toán, Thú y, Ngân hàng:  Xem tại đây

 

Lịch học K9 ngành Công nghệ thông tin: Xem tại đây


Bài viết khác