Thông báo về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần Đợt 1 - Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

PHÒNG THANH TRA – KT - QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(Kết quả chấm phúc khảo thi lần 1 HK1 Đợt 1 - Năm học 2019-2020)

TT

Họ và tên

Lớp

SBD

Môn

Tổ bộ môn

Điểm

Điểm PK

Ghi chú

1

Nguyễn Hồng Quân

ĐH KT K5.02

85

Toán kinh tế

KHTN

6.5

6.5

Không thay đổi

2

Nguyễn Thị Thu Trang

ĐH KT K4.02

92

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế

8.5

9.5

Câu 1: Thêm 1 điểm

3

Phạm Thị Anh Thư

ĐH KT K3.05

176

Tài chính công

NHBH

7.3

7.3

Không thay đổi

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mai Anh

TP. THANH TRA - KT - QLCL

(Đã ký)

 

 

Đinh Thị Thu Hương

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký)

 

 

Chu Thị Phương Mai

 
 

Bài viết khác